ประวัติห้องสมุด

ห้องสมุดมีชีวิต

          ห้องสมุดโรงเรียนบดิทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ  ได้เปิดบริการมาพร้อมกับการก่อตั้งโรงเรียน  เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2525 ซึ่งตั้งอยู่ ณ อาคารเรียน 1 ต่อมาเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2539 โรงเรียนบดิทนเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการได้ทำพิธีเปิดห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก  เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ทรงครองราชย์เป็นปีที่ 50

          วันท่ 4 มิถุนายน 2540  ห้องสมุดได้ย้ายไปยังอาคารเรียน 2  และย้ายไปยังชั้นล่างอาคารหอประชุมในปี พ.ศ.2547  จนถึงปัจจุบันงานห้องสมุดโรงเรียนบดิทนเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ  ได้พัฒนารูปแบบในการให้บริการด้วยระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมด นับว่ามีความทันสมัยในการให้บริการอย่างหนึ่งที่บุคลากรในโรงเรียนมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง

Advertisements%d bloggers like this: