ระเบียบการใช้ห้องสมุด

ระเบียบการใช้ห้องสมุด

*  การยืมหนังสือแต่ละครั้งยืมได้ไม่ เกิน  5  เล่ม   ต่อ  3  วัน
* ต้องส่งหนังสือที่ยืมตามกำหนด ถ้าส่งเกินกำหนดจะถูกปรับวันละ  1  บาท
* ถ้าหนังสือชำรุด  หาย  จะต้องใช้ค่าเสียหายนั้นๆ
* ถ้าทำผิดระเบียบบ่อยครั้งอาจ ถูกตัดสิทธิ์การรับบริการ

ระเบียบการยืมหนังสือ สำหรับนักเรียน

1. ยืมได้ครั้งละ  3  วัน   หนังสืออ้างอิง, วารสาร, หนังสือพิมพ์  ห้ามยืมออกนอกห้องสมุด
2. สัปดาห์สุดท้ายก่อนสอบปลายภาค เรียนเป็นต้นไปยืมออกได้ครั้งละ 1 วัน
3. หนังสือมีไว้ในครอบครองไม่เกิน 5 เล่ม
4. นักเรียนสามารถยืม และคืนหนังสือได้ในเวลาเช้าก่อนโรงเรียนเข้า, พักกลางวัน และหลังโรงเรียนเลิก

ระเบียบการใช้อินเตอร์เน็ต

1. ควรใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อค้นหา ข้อมูลที่เกี่ยวกับการเรียน
2. ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เป็น ความรู้เพิ่มเติมที่ตนเองต้องการศึกษา

****  ห้ามเล่นแชท , เล่นเกมส์ , เว็บไซต์ที่สื่อในทางไม่ดี ****

Advertisements%d bloggers like this: