มารยาทในการใช้ห้องสมุด

มารยาทในการใช้ห้องสมุด

1. ไม่นำกระเป๋าหนังสือส่วนตัว หรือเอกสาร และวัสดุอื่นๆ เข้าในห้องสมุด
2. ควรเงียบ และสำรวม
3. ไม่ควรฉีก  ขีดฆ่า  วาด หรือทำเครื่องหมายใดๆ ลงในหนังสือ
4. ไม่นำหนังสือ  วารสาร และหนังสือพิมพ์ออกจากห้องสมุดโดยไม่ได้รับอนุญาต
5. การอ่านหนังสือ หรือวารสาร  หนังสือพิมพ์  อ่านแล้วควรเก็บที่เดิม
6. ถ้าผู้ใช้ห้องสมุดไม่รักษามารยาท และไม่ปฏิบัติตามระเบียบของห้องสมุด จะถูกตัดสิทธิ์ในการใช้ห้องสมุดชั่วคราว

ข้อควรจำ

* ถ้าสงสัย หรือค้นหาอะไรไม่ได้ โปรดขอความช่วยเหลือจากบรรณารักษ์ หรือเจ้าที่ของห้องสมุด
* ยืมหนังสือออกจากห้องสมุดแล้วควรเก็บรักษาไว้อย่าง ดี  หรือถ้าทำหนังสือหายให้แจ้งบรรณารักษ์ หรือเจ้าหน้าที่ห้องสมุด

Advertisements%d bloggers like this: